Categories
Equipment

Couch pit (Bể giấy đứt trục bụng): Thông tin cơ bản

No.Couch pit (Bể giấy đứt trục bụng): Thông tin cơ bản
1.Thông số cơ bản:
Dung tích.
Bộ khuấy.
Đường ống.
2.Sự cố liên quan:
Đứt giấy.
Một số trường hợp bể chứa giấy đứt trục bụng bị tràn, bột tràn từ miệng bể ra ngoài nền xưởng.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *