Categories
Equipment

Soft water tank (Bể nước mềm): Kết nối đường ống nước tổng

No.Soft water tank (Bể nước mềm): Kết nối đường ống nước tổng
1.Đường ống ra (đường ống nước tổng) kết nối với bộ lọc để cấp nước cho kim cắt biên giấy phần lưới và phần ép.
2.Kết nối với bộ lọc để cấp nước cho bộ rửa bạt sấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *