Categories
Equipment

Stand pipe of refining pulp chest (Ống đứng của bể bột trước máy nghiền): Thông tin cơ bản

No.Stand pipe of refining pulp chest (Ống đứng của bể bột trước máy nghiền): Thông tin cơ bản
1.Tác dụng của ống đứng:
Trung chuyển bột.
Ổn định lưu lượng dòng bột cấp máy nghiền.
2.Phối kiện:
Nên lắp giá đỡ giảm rung động của ống đứng.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *