Categories
Factory - Office

Power factory (Nhà máy điện): Thông tin cơ bản

No.Power factory (Nhà máy điện):
1.Công suất nhà máy điện?
Công suất nhà máy điện thường tính trên cơ sở nhu cầu điện của nhà máy, kèm theo một tỷ lệ an toàn nhất định.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *