Categories
Equipment

Save all (Máng hứng nước trắng): Chủ điểm thảo luận

Save all of wire section (Máng hứng nước trắng bên trên lưới xeo): Sự cố thường gặp

No.Save all of wire section (Máng hứng nước trắng bên trên lưới xeo):
1.Sự cố nước nhiễu xuống lưới:
Do nước chảy tràn, máng thoát nước không kịp.
Do máng hứng bị thủng lỗ, rò rỉ.
Khi phát hiện nước nhiễu xuống lưới cần kiểm tra và gia cố máng hứng nước trắng.

Save all of wet end (Máng hứng nước trắng phần ướt): Yêu cầu cơ bản:

No.Save all of wet end (Máng hứng nước trắng phần ướt):
1.Máng hứng nước trắng phần ướt cần thoát nước thuận lợi.
2.Bột giấy không bị tích tụ.
3.Công suất thoát nước đạt yêu cầu, nước không bị chảy tràn trong quá trình chạy máy.

Save all of press felt (Máng hứng nước rửa chăn): Yêu cầu cơ bản:

No.Save all of press felt (Máng hứng nước rửa chăn):
1.Cần đủ số lượng, công suất chứa và thoát nước đạt yêu cầu.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *