Categories
Equipment

Water filter (Bộ lọc nước): Chủ điểm thảo luận

Water filter (Bộ lọc nước): Bộ lọc nước của hệ thống kim nước cắt biên giấy

No.Water filter (Bộ lọc nước):
1.Sự cố biên giấy bị ép nát:
1.1Nguyên nhân:
Biên giấy không được cắt gọn gàng, giấy dễ bị ép nát.
1.2Phương hướng xử lý:
Kiểm tra bộ lọc nước, có thể không ở tình trạng tốt dẫn đến chất lượng nước và lưu lượng nước dao động, phát sinh giấy bị ép nát.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *