Categories
Equipment

Warning alarm (Còi báo): Thông tin cơ bản

No.Warning alarm (Còi báo):
1.Tác dụng của còi báo khởi động máy xeo giấy:
1.1Báo hiệu trạng thái:
Chuẩn bị chạy máy.
Khởi động máy.
Chuẩn bị dừng máy.
1.2Báo có sự cố:
Sự cố thiết bị.
Sự cố con người.
Sự cố liên quan phòng cháy chữa cháy (PCCC).
2.Tín hiệu còi báo:
Tín hiệu được cài đặt và phổ biến cho bộ phận sản xuất và các bộ phận có liên quan.
Có bảng chỉ dẫn ý nghĩa các tín hiệu còi báo.

Warning alarm (Còi báo): Một số loại còi báo thông dụng

No.Warning alarm (Còi báo):
1.Còi báo phần ép:
Còi báo có đặc điểm gì, biểu thị điều gì.
2.Còi báo phần sấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *