Categories
Equipment

Spare parts (Vật tư dự phòng): Chủ điểm thảo luận

No.Spare parts (Vật tư dự phòng):
1.Chu kỳ thay thế vật tư dự phòng:
Lưới mặt, lưới giữa, lưới đáy, chăn ép,…
2.Thời gian sử dụng.
3.Thời gian dự kiến thay thế.
4.Số lượng dự phòng.
5.Thời gian cần thiết bảo trì nguyên kiện máy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *