Categories
Equipment

Vacuum pump (Bơm chân không): Chủ điểm thảo luận

Vacuum pump (Bơm chân không): Chủ điểm thảo luận
No.Vacuum pump (Bơm chân không):
1.Hệ số rung động:
Hệ số cao:3.4 mm/s-4.0.
Bơm rung động mạnh.
Bơm công suất thấp/bị quá tải hoặc do kết nối đường ống.
2.Tủ truyền động:
Sự cố, ảnh hưởng thời gian lên giấy (motor: ?phút , nghi biểu: ? phút).

Vacuum pump (Bơm chân không): Sự cố thường gặp
No.Vacuum pump (Bơm chân không):
1.Độ chân không dao động:
a.Tác hại:
Tuy có sự cố nhưng chưa gây ra nguồn chân không dao động.
b.Góp ý:
Cần duy trì bơm chân không ở tình trạng tốt.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *