Categories
Equipment

Valve (Van): Chủ điểm thảo luận

Valve (Van): Chủ điểm thảo luận
No.Valve (Van):
1.Danh sách van cần mua:
Liệt kê các loại van cần mua.
Liệt kê số lượng cần mua, đơn vị cung cấp.
Cần ghi chú mã số danh sách, và xác nhận đâu là danh sách sau cùng.

Valve (Van): Một số loại thông dụng
No.Valve (Van):
1.Van nước.
2.Van hơi nước.
3.Van khí nén.
4.Van đường ống bột giấy.
5.Van đường ống dầu.
6.Van cầu.
7.Van bướm.
8.Van cổng.
9.Van tự động.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *