Categories
Equipment

Pick up felt (Chăn của trục bắt giấy): Thông tin ứng dụng

No.Pick up felt (Chăn của trục bắt giấy):
1.Ứng dụng:
Chăn của trục bắt giấy chuyển băng giấy từ phần lưới qua phần ép.
2.Yêu cầu:
Bảo đảm chăn của trục bắt giấy đủ bề mặt thấm ướt để thuận lợi cho băng giấy từ phần lưới chuyển qua phần ép, có đủ lực bám dính.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *