Categories
Equipment

White water cyclone (Xylo nước trắng trước bơm fan): Chủ điểm thảo luận

White water cyclone for fan pump (Xylo nước trắng trước bơm fan): Thông tin ứng dụng
No.White water cyclone for fan pump (Xylo nước trắng trước bơm fan):
1.Ứng dụng:
Dùng để pha loãng bột giấy cấp cho sàng bột trước thùng đầu.
2.Đặc điểm:
Thể tích.
Đường ống vào bơm fan.

White water cyclone (Xylo nước trắng trước bơm fan): Chủ đề thảo luận
No.White water cyclone (Xylo nước trắng trước bơm fan):
1.Thể tích:
Có thể giữ theo thiết kế ban đầu hoặc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhà máy.
Chú ý lượng nước cấp thùng đầu có dễ dàng thoát nước trên lưới hay không.
Xem xét thiết kế để sau này có khả mở rộng công suất.
2.Loại giấy:
Thay đổi hoặc giữ nguyên thiết kế ban đầu sẽ ảnh hưởng đến loại giấy sản xuất.
3.Công suất xeo giấy:
Sẽ ảnh hưởng đến kích thước xylo.
4.Đường ống vào bơm fan:
Có dạng côn, tập trung nước vào bơm, tránh tạo bọt khí lọt vô bơm.
Đường ống bột thường đi vào giữa cửa hút miệng bơm fan.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *