Categories
System

Dryer fabric tensioning system (Hệ thống căng bạt sấy): Chủ điểm thảo luận

Dryer fabric tensioning system (Hệ thống căng bạt sấy): Thông tin ứng dụng
No.Dryer fabric tensioning system (Hệ thống căng bạt sấy):
1.Tên gọi khác:
Canvas tensioning system.

Dryer fabric tensioning system (Hệ thống căng bạt sấy): Chủ đề thảo luận
No.Dryer fabric tensioning system (Hệ thống căng bạt sấy):
1.Lực căng bạt sấy:
Tiến hành căng bạt sấy đến lực căng yêu cầu.
2.Điều khiển:
Điều khiển bằng điện hoặc khí nén.
3.Dừng máy:
Khi dừng máy thay thế bạt sấy sẽ tiến hành chùng bạt sấy, hoặc chùng bạt sấy khi dừng máy thời gian dài.
4.Phòng tránh làm hỏng bạt sấy:
Phòng tránh làm hỏng bạt sấy do mất điều khiển trong quá trình chạy máy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *