Categories
System

Edge cutting system (Hệ thống kim nước cắt biên giấy): Chủ đề thảo luận

No.Edge cutting system (Hệ thống kim nước cắt biên giấy):
1.Hệ thống kim nước cắt biên giấy của máy xeo bao gồm:
Hệ thống làm mềm nước.
Kim nước cố định phần lưới.
Kim nước di động dẫn giấy phần lưới.
Kim nước di động dẫn giấy phần ép.
Kim nước di động dẫn giấy phần sấy trước gia keo.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *