Categories
System

Felt cleaning chemical system (Hệ thống cấp hoá chất giữ sạch chăn ép): Chủ điểm thảo luận

No.Felt cleaning chemical system (Hệ thống cấp hoá chất giữ sạch chăn ép):
1.Bép phun hoá chất giữ sạch chăn
Vị trí:
Cần đặt ở khu vực băng giấy tách khỏi chăn ép.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *