Categories
System

Insulated system for winter (Hệ thống bảo ôn mùa đông): Chủ điểm thảo luận

No.Insulated system for winter (Hệ thống bảo ôn mùa đông):
1.Nhiệt độ bột giấy cần duy trì phù hợp, khi mùa đông nhiệt độ giảm thấp, ảnh hưởng tính năng bột giấy.
2.Cần bảo ôn đường ống và một số hồ bể bột giấy.

Hits: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *