Categories
System

Manufacturing execution system – MES (Hệ thống quản lý nhà máy): Thông tin ứng dụng

No.Manufacturing execution system – MES (Hệ thống quản lý nhà máy):
1.Ứng dụng:
Hỗ trợ quản lý nhà máy toàn diện.
Tiết giảm thời gian giám sát nhân công.
Tổng hợp dữ liệu hỗ trợ cho các quyết định khi cần thiết.
Đưa ra các mốc thời gian như bảo trì, thay thế thiết bị.
Tổng hợp tất cả các dữ liệu cần thiết cho vận hành nhà máy.
Tình trạng kho vật tư, nguyên liệu, sản phẩm, thiết bị.
Cảnh báo khi đến kỳ mua vật tư.

Hits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *