Categories
System

Hệ thống QCS: Chủ điểm thảo luận

No.Hệ thống QCS:
1.Phạm vi đo thực tế:
Khi giá trị đo luôn nằm bên ngoài phạm vi yêu cầu, cần điều chỉnh lại hệ thống.
2.Giấy phép an toàn phóng xạ cho hệ thống QCS:
An toàn nguồn phóng xạ (QCS).
Nhân viên chuyên trách theo dõi an toàn phóng xạ.

Hits: 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *