Categories
System

Rope system for paper threading (Hệ thống dây thừng dẫn giấy): Chủ điểm thảo luận

Rope system for paper threading (Hệ thống dây thừng dẫn giấy): Chủ đề thảo luận
No.Rope system for paper threading (Hệ thống dây thừng dẫn giấy):
1.Khe dây thừng trên lô sấy.
2.Kích thước dây dẫn giấy: Đường kính, chiều dài.
3.Hệ thống căng dây dẫn giấy: Puli dẫn giấy và bộ căng dây.
4.Phương pháp dẫn giấy:
Sử dụng dây thừng dẫn giấy.
5.Tình trạng vệ sinh:
Cần thường xuyên kiểm tra, giảm vấn đề keo dính, bột thối bám lên.

Rope pulley for paper threading (Puli dây thừng dẫn giấy): Sự cố thường gặp
No.Rope pulley for paper threading (Puli dây thừng dẫn giấy):
1.Trục dẫn bị mài mòn/hư hại:
a.Trục dẫn bị mài mòn/hư hại vì nguyên nhân gì?
b.Trục dẫn bị mài mòn/hư hại có thể gây ra vấn đề gì?
c.Phương hướng xử lý:
Cần kiểm tra tiếp xúc của trục dẫn, nhanh chóng xử lý theo tình huống thực tế.

Hits: 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *