Categories
System

Ropeless tail threading system (Hệ thống dẫn giấy không dùng dây thừng): Chủ điểm thảo luận

Ropeless tail threading system (Hệ thống dẫn giấy không dùng dây thừng): Thông tin ứng dụng
No.Ropeless tail threading system (Hệ thống dẫn giấy không dùng dây thừng):
1.Tên gọi khác:
Hệ thống dẫn giấy chân không.
2.Ứng dụng:
Dùng trục chân không và hệ thống thổi, hút gió để dẫn giấy qua các tổ sấy đến phần cuộn giấy.

Ropeless tail threading system (Hệ thống dẫn giấy không dùng dây thừng): Sự cố thường gặp
No.Ropeless tail threading system (Hệ thống dẫn giấy không dùng dây thừng):
1.Lưu lượng hoặc áp lực gió không đủ dẫn giấy hoặc dẫn giấy khó khăn.
Cần kiểm tra hộp gió dẫn giấy và kịp thời xử lý ( thông thường xử lý mất nhiều thời gian).
2.Hệ thống mất tác dụng dẫn giấy sau một khoảng thời gian vận hành.
Tăng cường kiểm tra và bảo trì hệ thống quạt tạo chân không dẫn giấy.
Tiến hành thay thế các thiết bị đã hao mòn trong hệ thống.
3.Không dẫn giấy được bằng chân không do quạt hút gió kém.

Hits: 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *