Categories
System

Tail threading system (Hệ thống dẫn đuôi giấy): Chủ điểm thảo luận

No.Tail threading system (Hệ thống dẫn đuôi giấy):
Hệ thống dẫn giấy cần duy trì hợp lý:
1.Tốc độ bắt giấy qua phần ép.
2.Tốc độ trục bụng và trục bắt giấy.

Hits: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *