Categories
System

Vacuum system for wet end (Hệ thống chân không phần ướt): Chủ điểm thảo luận

No.Vacuum system for wet end (Hệ thống chân không phần ướt):
1.Phân bố bơm chân không và các điểm công tác:
Các điểm chân không phần ướt do các bơm chân không nào cung cấp.
2.Cấu tạo hệ thống chân không phần ướt.
3.Hệ thống nước chân không.

Hits: 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *