Categories
System

Wastewater treatment system (Hệ thống xử lý nước thải): Chủ điểm thảo luận

Wastewater treatment system (Hệ thống xử lý nước thải): Thông tin ứng dụng
No.Wastewater treatment system (Hệ thống xử lý nước thải):
1.Ứng dụng:
Tiếp nhận nước thải từ nhà máy, tiến hành xử lý để tái sử dụng và xả bỏ theo yêu cầu.

Wastewater treatment system (Hệ thống xử lý nước thải): Chủ đề thảo luận
No.Wastewater treatment system (Hệ thống xử lý nước thải):
1.Nước sau xử lý:
Nước sau xử lý được kiểm soát chất lượng trước khi xả bỏ.
2.Công suất hệ thống:
Công suất hệ thống được tính toán hợp lý, tránh chênh lệch quá nhiều so với yêu cầu nhà máy.
3.Phương pháp xử lý:
Xử lý hoá lý: Xử lý các thành phần tạp chất trong nước thải.
Xử lý sinh học: Loại bỏ vi sinh trong nước thải.

Hits: 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *