Categories
System

Water nozzle for roll change system (Hệ thống kim nước đổi cuộn giấy): Sự cố thường gặp

No.Water nozzle for roll change system (Hệ thống kim nước đổi cuộn giấy):
1.Kim nước di động đổi cuộn giấy (ở phần phần cuốn giấy cắt) không được giấy.
Cần kiểm tra nguyên nhân, dự phòng kim cắt biên để thay thế (nếu cần).

Hits: 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *