Categories
Equipment

Steam join (Đầu nối hơi): Thông tin ứng dụng

No.Steam join (Đầu nối hơi):
1.Công dụng:
Gắn kết đường ống cấp hơi và lô sấy.
Hơi sấy chuyển tải từ đường ống hơi vào lô sấy thông qua đầu nối hơi.

Hits: 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *