Categories
Equipment

Condensate piping (Đường ống nước ngưng): Chủ đề thảo luận

No.Condensate piping (Đường ống nước ngưng):
1.Đường ống nước ngưng cần cao hơn đáy của ống xả nước ngưng, thuận lợi cho nước lưu chuyển.

Hits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *