Categories
Equipment

Spool (Trục quấn giấy): Thông tin ứng dụng

No.Spool (Trục quấn giấy):
1.Ứng dụng:
Trục quấn giấy tiến hành quấn giấy từ máy xeo thành cuộn giấy lớn, sau đó cuộn giấy lớn được chuyển đến phần sang cuộn.
2.Vị trí lắp đặt:
Lắp trục cuốn giấy ở phần cuốn giấy (reel).
3.Yêu cầu:
Bề mặt trục cuốn giấy cần nhẵn mịn, khi cuốn giấy không bị trượt hoặc làm đứt giấy.

Hits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *