Categories
Equipment

Spreader roll for reel section (Trục đàn giấy ở phần xuống cuộn): Sự cố thường gặp

No.Spreader roll for reel section (Trục đàn giấy ở phần xuống cuộn):
1.Trục đàn giấy không thực hiện chức năng:
Cần điều chỉnh góc độ của trục đàn giấy và lực căng băng giấy.

Hits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *